Over #Move4Migraine

#Move4Migraine is een onafhankelijk, multidisciplinair platform. Het brengt patiënten en verschillende actoren uit de gezondheidszorg, de arbeidswereld en het maatschappelijk middenveld samen. Op basis van hun getuigenissen en ervaringen, streeft #Move4Migraine ernaar om de kennis rond migraine te vergroten, de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren en de impact voor de maatschappij de verminderen.

De leden van #Move4Migraine zijn vrijwilligers die hun vrije tijd besteden aan het beheren van het platform, het ontwikkelen en bevorderen van aanbevelingen voor migraine, en het sensibiliseren van het grote publiek met betrekking tot de ziekte.

Migraine is een zeer gekende maar vaak onbegrepen gezondheidsproblematiek. De aandoening vormt nochtans een zware last voor de mensen die eraan lijden. 

 

#Move4Migraine lanceert 8 actiepunten om de last van migraine te verminderen en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren:

 

1. CORRECTE INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN ZIJN OMGEVING
Gebrek aan kennis over migraine kan bij patiënten leiden tot een onaangepaste aanpak van migraine en tevens bij de omgeving zorgen voor onbegrip, vooroordelen en frustratie. Het is dan ook van groot belang dat mensen die lijden aan migraine snel en in hun eigen taal toegang hebben tot correcte informatie.

 #Move4Migraine roept op om in te zetten op duidelijke, toegankelijke en accurate informatie over migraine, gericht naar zowel patiënten als het grote publiek.

 

 2. DE OPRICHTING VAN EEN STICHTING TEGEN MIGRAINE
Hoewel er een grote nood is aan bijkomend onderzoek naar migraine wordt dit niet als een prioriteit beschouwd. Het is van groot belang om middelen te voorzien voor onderzoek, het centraliseren van informatie over lopende klinische proeven en het opstellen van educatief materiaal.

 #Move4Migraine vraagt de oprichting van een Stichting tegen Migraine, die onderzoek naar en educatie rond migraine centraal stelt en stimuleert.

 

3. “EMPOWERMENT” VAN DE PATIËNT DOOR BETERE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSINFORMATIE
Het is belangrijk om in te zetten op de vaardigheden van de migrainepatiënt om beschikbare gezondheidsinformatie zo goed efficiënt mogelijk te raadplegen. Op die manier kan men beslissen om zich beter te laten begeleiden of de levensstijl aan te passen, met de bedoeling zelf zo veel mogelijk vat te krijgen op de aandoening.

#Move4Migraine roept de verschillende actoren van de gezondheidszorg op om maximaal in te zetten op “health literacy” en zodoende bij te dragen tot de betere kennis over de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in België. Hierbij dient specifieke aandacht te gaan naar sociaal zwakkere doelgroepen.

 

4. INFORMATIE M.B.T. OVERMATIG GEBRUIK VAN MEDICATIE OF EEN NIET-AANGEPASTE BEHANDELING
Een niet-aangepaste behandeling of zelfmedicatie kan leiden tot ernstige bijwerkingen of zelfs zorgen voor nog meer hoofdpijn of de chronificatie ervan.

 #Move4Migraine pleit voor een optimale informatieverstrekking rond preventie en behandeling van migraine via de apotheker

 

5. KENNIS OVER MIGRAINE VERHOGEN DOOR BIJSCHOLING VAN DE EERSTELIJNSZORG
De diversiteit van migraine met betrekking tot symptomen en frequentie van de aanvallen maakt het moeilijk om een duidelijk ziektebeeld op te stellen en bemoeilijkt dus de diagnose. De aandoening zelf, inclusief de invaliderende aspecten en comorbiditeiten, wordt vaak niet volledig behandeld, waardoor het antwoord op de behoeften van de patiënt en de mantelzorgers vaak ontoereikend blijft.

Bestaande richtlijnen rond de diagnose en behandeling van migraine vormen reeds een goede basis, maar dienen aangevuld te worden met de meest recente informatie.

 #Move4Migraine benadrukt het belang van bijscholing van zorgverstrekkers en in het bijzonder van de eerstelijnszorg (huisartsen, arbeidsgeneesheren, apothekers). Recente en volledige richtlijnen over migraine zijn hierbij van groot belang.

 

6. DUIDELIJKE CIJFERS OVER DE GEZONDHEIDS-ECONOMISCHE IMPLICATIES VAN MIGRAINE OP DE MAATSCHAPPIJ OM BETERE EN DOELGERICHTERE ACTIES TE KUNNEN ONDERNEMEN
Om doelgericht actie te kunnen ondernemen, de last voor de patiënt te verlichten en de impact op de maatschappij te verminderen, dient objectieve data verzameld te worden. Er bestaan in België tal van geregistreerde en gevalideerde gegevens.

Deze gegevens vormen een grote bron van informatie voor mogelijke gezondheids-economische analyses, die zouden kunnen bijdragen tot een kwalitatievere gezondheidszorg. De toegang of de verwerking van deze gegevens verloopt niet altijd even vlot.

#Move4Migraine pleit voor een vlottere toegang tot en verwerking van gegevens met het oog op gezondheids-economische analyses die het beleid beter kunnen ondersteunen.

 

7. INZETTEN OP GEMAKKELIJK EN DISCREET GEBRUIK VAN DE RUSTKAMER
Vele bedrijven stellen een rustkamer voor hun werknemers ter beschikking in geval van medische noden. De leden van het platform #Move4Migraine stellen echter vast dat de toegang tot de rustkamer niet eenvoudig is en dit bijgevolg een vlot en discreet gebruik ervan belet.

Voor mensen met migraine, maar ook voor anderen, is het immers van belang dat zij zich snel en op een discrete manier kunnen afzonderen in een kalme ruimte zonder geluids– of lichtprikkels.

#Move4Migraine pleit voor transparante richtlijnen die een gemakkelijk en discreet gebruik van de rustkamer mogelijk maken.

 

8. EEN REGIME UITWERKEN VOOR WERKNEMERS DIE OMWILLE VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN REGELMATIG VOOR KORTE TIJD AFWEZIG ZIJN
Wanneer een patiënt regelmatig migraineaanvallen heeft, is deze persoon vaak niet in staat om te werken gedurende een bepaalde (kortstondige) periode. Naast het ongemak en de pijn voor de betrokkene heeft dit ook gevolgen voor de werkgever, aangezien de patiënt ten laste blijft van de onderneming.

In het verleden is er reeds overleg geweest tussen het RIZIV, vakbonden, administraties, werkgeversorganisaties en de ziekenfondsen om een oplossing te bieden aan patiënten, die omwille van een fluctuerende gezondheidstoestand regelmatig, doch kortstondig, afwezig zijn op het werk.

#Move4Migraine vraagt om dit overleg te hervatten en te zoeken naar oplossingen op de werkvloer voor patiënten met een fluctuerende gezondheidstoestand. #Move4Migraine vraagt hierbij speciale aandacht voor personen die lijden aan migraine.

 

Bezoek de #Move4Migraine website voor meer info

Contacteer je huisarts of specialist

Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen of een diagnose te stellen. Deze website is enkel bedoeld om informatie te verstrekken. Heb je last van hoofdpijn? Praat er over met je arts.

Consultatie voorbereiden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×